ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  คำแนะนำ 
            ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่ง”