แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

1. นางสาวนิลมล โคตรแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1 ระดับปฐมวัย เรื่อง ลูกโป่งน้ำ
2. นางพิณโย ไชยตะมาตย์ ครู โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป.นครพนม เขต 1 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง อาชีพ
3. นางสาวนิลมล โคตรแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1 ระดับปฐมวัย เรื่อง จมลอย
4. คุณครูมุจรินทร์ นนทะแสน รร.อนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง อากาศมีน้ำหนัก
5. นางสาวดอกรัก แสนผล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
6. คุณครูนิติยา น้อยเภา โรงเรียนบ้านนาโสก วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง รร (ร หัน)
7. คุณครูปาฏิหาริย์ จะรีศรี โรงเรียนบ้านนาโสก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง เศษส่วน