การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2566