ร่วมอบรมกิจกรรมถ่ายทององค์ความรู้โมลเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566