ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565