ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลภาคปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายพระธาตุมหาชัย   และเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์