ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี และ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี