ประชุมสัมมนากับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง