เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565