กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ นิเทศติดตาม การดำเนินงานโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (coding unplugged) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม