พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการนำเสนอนวัตกรรมระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถนำไปเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่น นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง และสูงยิ่งขึ้นต่อไป