สะท้อนคิดการบริหารการจัดการ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  นางยุพิน ศรีหาวงค์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะที่ปรึกษา จาก สพฐ. เพื่อกำกับติดตามและสะท้อนคิดการบริหารการจัดการ เครือข่ายนวัตกรรรมคุณภาพสถานศึกษา   ณ. รร. บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์)  อ. ธาตุพนม จ.นครพนม และ รร. อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  อ.นาแก   จ. นครพนม