ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานฯ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางจารุณี  ภูนากรม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  และนางวารี  สุริยนต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับคณะ สพฐ. นำโดย นางณัฐา   เพชรธนู  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดทำ  ตรวจสอบ  และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบ  ปพ.๓ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  และโรงเรียนบ้านนาคอกควาย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม