ประเมินการคัดเลือกผลงาน

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดที่ ๑ และนายสมประสงค์  แก้วระดี กรรมการและเลขานุการ การประเมินการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑” ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕