ลงพื้นที่สำรวจตรวจความเรียบร้อย  เตรียมการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือบ้านฝั่งแดง)