เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย     ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,น.ส.สถาพร  แก้วเคน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายสุวิทย์  อิ่มเต็ม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นายวิทวินทร์  ประทังคติ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, ดร.พิญญารัศม์  สิงหะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)  รุ่นที่  12  ระหว่างวันที่  10-11 พฤศจิกายน 2565  ณ  โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี