ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม และการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส

วันที่  18  มกราคม  2566  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม และการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส