จดหมายข่าว สพป.นพ

ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2566

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 3

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2566 )  เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร  และเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 2