o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

>> การวางแผนอัตรากำลัง

>> ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ

>> ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ