o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-One Stop Service
-การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
-การให้บริการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

-One Stop Service
-การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-การออกหนังสือรับรองเงินเดือน

กลุ่มกฎหมายและคดี