o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-รายการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
-รายการให้บริการขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
-รายการให้บริการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

-รายการ one stop service
-รายการให้บริการยืม ก.พ.7 และการรับรองสำเนาเอกสาร