กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

> พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> 5.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> 6.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

> 7-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

> 8-พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

> 9-กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2561

> 10-กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561