การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี พ.ศ. 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อข้อมูลรายละเอียดที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงาน– แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
– แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน อย่างน้อยประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
– แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ (e-mail, Tel.)
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
อำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน– แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
– พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
– พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์
O8Q&A (ถาม-ตอบ)แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
O9Social Network ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O17รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O18E–Service ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O34การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1