ประชาสัมพันธ์

LCjjnI.gif - ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - LCjjnI.gif

1. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์ได้ที่เว็ปไซด์ของเขต เมนูสลิปเงินเดือน
2. ใบแจ้งยอด กบข. และใบแจ้งยอด กสจ. สามารถติดต่อขอรับได้กลุ่มบริหารงานการเงิน

จดหมายข่าว สพป.นพ.1

จดหมายข่าวโรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

      การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

ระเบียบวาระการประชุม

Previous
Next