ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถม และมัธยมศึกษา แบบ มอก.

  • ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น

  • ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถม และมัธยมศึกษา แบบ มอก. 

  • ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของโรงเรียนในสังกัด 

  • ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ)