เว็บไซต์โรงเรียน

48010001 โรงเรียนบ้านกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม

48010002 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า อำเภอเมืองนครพนม

48010003 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอเมืองนครพนม

48010004 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อำเภอเมืองนครพนม

48010005 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอเมืองนครพนม

48010006 โรงเรียนบ้านนาป่ง อำเภอเมืองนครพนม

48010007 โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมืองนครพนม

48010008 โรงเรียนบ้านชะโนต อำเภอเมืองนครพนม

48010009 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อำเภอเมืองนครพนม

48010010 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นฯ อำเภอเมืองนครพนม

4801011 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) อำเภอเมืองนครพนม

48010012 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม

48010013 โรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอเมืองนครพนม

48010014 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง อำเภอเมืองนครพนม

48010015 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม

48010016 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง อำเภอเมืองนครพนม

4801017 โรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอเมืองนครพนม

48010018 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน อำเภอเมืองนครพนม

48010019 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อำเภอเมืองนครพนม

48010020 โรงเรียนบ้านกกไฮ อำเภอเมืองนครพนม

48010022 โรงเรียนบ้านนาหลวง อำเภอเมืองนครพนม

48010023 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม

48010024 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อำเภอเมืองนครพนม

48010025 โรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอเมืองนครพนม

48010026 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น อำเภอเมืองนครพนม

48010027 โรงเรียนบ้านดอนยานาง อำเภอเมืองนครพนม

48010028 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม อำเภอเมืองนครพนม

48010029 โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม

48010030 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม

48010031 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย อำเภอเมืองนครพนม

48010032 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อำเภอเมืองนครพนม

48010033 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง อำเภอเมืองนครพนม

48010034 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม

48010035 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ อำเภอเมืองนครพนม

48010036 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม

48010037 โรงเรียนบ้านดงยอ อำเภอเมืองนครพนม

48010038 โรงเรียนบ้านกลางน้อย อำเภอเมืองนครพนม

48010039 โรงเรียนบ้านดงติ้ว อำเภอเมืองนครพนม

48010040 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด อำเภอเมืองนครพนม

48010041 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองนครพนม

48010042 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อำเภอเมืองนครพนม

48010043 โรงเรียนบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม

48010044 โรงเรียนบ้านวังกระแส อำเภอเมืองนครพนม

48010045 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ อำเภอเมืองนครพนม

48010046 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ อำเภอเมืองนครพนม

48010047 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมืองนครพนม

48010048 โรงเรียนบ้านดอนม่วง อำเภอเมืองนครพนม

48010049 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน อำเภอเมืองนครพนม

48010050 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม

48010051 โรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมืองนครพนม

48010052 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง อำเภอเมืองนครพนม

48010053 โรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภอเมืองนครพนม

48010054 โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม

48010055 โรงเรียนบ้านหนองแซง อำเภอเมืองนครพนม

48010056 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย อำเภอเมืองนครพนม

48010057 โรงเรียนบ้านวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม

48010058 โรงเรียนเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม

48010059 โรงเรียนบ้านหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

48010060 โรงเรียนบ้านดงโชค อำเภอเมืองนครพนม

48010061 โรงเรียนบ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม

48010062 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม

48010064 โรงเรียนบ้านสําราญ อำเภอเมืองนครพนม

48010068 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อำเภอเมืองนครพนม

48010069 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก

48010070 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อำเภอปลาปาก

48010071 โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก

48010072 โรงเรียนบ้านโพนทา อำเภอปลาปาก

48010073 โรงเรียนบ้านนางาม อำเภอปลาปาก

48010074 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ อำเภอปลาปาก

48010075 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอปลาปาก

48010076 โรงเรียนบ้านวังกะเบา อำเภอปลาปาก

48010077 โรงเรียนบ้านนาสีนวล อำเภอปลาปาก

48010079 โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก

48010080 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ อำเภอปลาปาก

48010081 โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอปลาปาก

48010082 โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอปลาปาก

48010083 โรงเรียนบ้านนกเหาะ อำเภอปลาปาก

48010084 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอปลาปาก

48010085 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก

48010086 โรงเรียนบ้านนามะเขือ อำเภอปลาปาก

48010087 โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอปลาปาก

48010088 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก

48010089 โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอปลาปาก

48010090 โรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอปลาปาก

48010091 โรงเรียนบ้านกอก อำเภอปลาปาก

48010092 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอปลาปาก

48010093 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอปลาปาก

48010094 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม อำเภอปลาปาก

48010095 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย อำเภอปลาปาก

48010096 โรงเรียนบ้านวังสิม อำเภอปลาปาก

48010097 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ อำเภอปลาปาก

48010098 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม อำเภอปลาปาก

48010099 โรงเรียนบ้านมหาชัย อำเภอปลาปาก

48010100 โรงเรียนบ้านทันสมัย อำเภอปลาปาก

48010101 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง อำเภอปลาปาก

48010102 โรงเรียนบ้านวังม่วง อำเภอปลาปาก

48010103 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อำเภอปลาปาก

48010105 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อำเภอปลาปาก

48010106 โรงเรียนบ้านนาเชือก อำเภอปลาปาก

48010107 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี อำเภอปลาปาก

48010108 โรงเรียนบ้านนาสะเดา อำเภอปลาปาก

48010109 โรงเรียนบ้านโพนทัน อำเภอปลาปาก

48010110 โรงเรียนบ้านจรุกเตย อำเภอปลาปาก

48010111 โรงเรียนบ้านกุงโกน อำเภอปลาปาก

48010112 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ อำเภอปลาปาก

48010113 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ อำเภอธาตุพนม

48010114 โรงเรียนบ้านกุดฉิม อำเภอธาตุพนม

48010115 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร) อำเภอธาตุพนม

48010116 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อำเภอธาตุพนม

48010117 โรงเรียนบ้านหนองสะโน อำเภอธาตุพนม

48010118 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อำเภอธาตุพนม

48010119 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยาฯ) อำเภอธาตุพนม

48010120 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม’พนมวิทยาคาร’ อำเภอธาตุพนม

48010122 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินฯ อำเภอธาตุพนม

48010123 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง”เขตการทางฯ อำเภอธาตุพนม

48010124 โรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภอธาตุพนม

48010125 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม

48010126 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม

48010127 โรงเรียนบ้านดงยอ อำเภอธาตุพนม

48010128 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร อำเภอธาตุพนม

48010130 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง อำเภอธาตุพนม

48010131 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า อำเภอธาตุพนม

48010132 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง อำเภอธาตุพนม

48010133 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง อำเภอธาตุพนม

48010134 โรงเรียนบ้านนาหนาด อำเภอธาตุพนม

48010135 โรงเรียนบ้านคำชะอี อำเภอธาตุพนม

48010136 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม อำเภอธาตุพนม

48010137 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) อำเภอธาตุพนม

48010138 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม

48010139 โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอธาตุพนม

48010140 โรงเรียนบ้านคับพวง อำเภอธาตุพนม

48010141 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว อำเภอธาตุพนม

48010142 โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) อำเภอธาตุพนม

48010143 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ อำเภอธาตุพนม

48010144 โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) อำเภอธาตุพนม

48010145 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อำเภอธาตุพนม

48010146 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อำเภอธาตุพนม

48010147 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม

48010148 โรงเรียนมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม

48010150 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ อำเภอธาตุพนม

48010151 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน อำเภอธาตุพนม

48010152 โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอธาตุพนม

48010153 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอธาตุพนม

48010154 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อำเภอธาตุพนม

48010155 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม

48010157 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม

48010158 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อำเภอธาตุพนม

48010159 โรงเรียนบ้านโสกแมว อำเภอธาตุพนม

48010160 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อำเภอธาตุพนม

48010161 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร

48010162 โรงเรียนบ้านหนองแซง เอำเภอเรณูนคร

48010163 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อำเภอเรณูนคร

48010164 โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอเรณูนคร

48010165 โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอเรณูนคร

48010166 โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอเรณูนคร

167 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) อำเภอเรณูนคร

48010169 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก อำเภอเรณูนคร

48010170 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา อำเภอเรณูนคร

48010171 โรงเรียนบ้านดอนขาว อำเภอเรณูนคร

48010172 โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอเรณูนคร

48010173โรงเรียน บ้านเหิบ อำเภอเรณูนคร

48010175 โรงเรียนบ้านนายอ อำเภอเรณูนคร

48010176 โรงเรียนนางามวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร

48010177 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร

48010178 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อำเภอเรณูนคร

48010179 บ้านนายอน้อย อำเภอเรณูนคร

48010180 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร

48010181 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ อำเภอเรณูนคร

48010182 โรงเรียนบ้านดงบาก อำเภอเรณูนคร

48010184 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร

48010185 โรงเรียนบ้านดงมะเอก อำเภอเรณูนคร

48010186 โรงเรียนบ้านคำผาสุก อำเภอเรณูนคร

48010187 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร

48010188 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ อำเภอเรณูนคร

48010189 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อำเภอเรณูนคร

48010190 โรงเรียนบ้านนาบั่ว อำเภอเรณูนคร

48010191 บ้านโคกกลาง อำเภอเรณูนคร

48010193 บ้านนาโดนเก่า อำเภอเรณูนคร

48010194 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อำเภอเรณูนคร

48010195 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร

48010196 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร

48010197 โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอเรณูนคร

48010198 บ้านดอนโทน อำเภอนาแก

48010199 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก

48010200 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา อำเภอนาแก

48010201 โรงเรียนบ้านจำปา อำเภอนาแก

48010202 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) อำเภอนาแก

48010203 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล อำเภอนาแก

48010204 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น อำเภอนาแก

48010205 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก

48010206 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ อำเภอนาแก

48010207 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล อำเภอนาแก

48010208 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง อำเภอนาแก

48010209 โรงเรียนบ้านนาคู่ อำเภอนาแก

48010210 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแขนนาง อำเภอนาแก

48010211 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อำเภอนาแก

48010213 โรงเรียนบ้านนาเลียง อำเภอนาแก

48010214 โรงเรียนบ้านหนองคอง อำเภอนาแก

48010215 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา อำเภอนาแก

48010216 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี อำเภอนาแก

48010217 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์) อำเภอนาแก

48010218 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี อำเภอนาแก

48010219 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอนาแก

48010220 โรงเรียนบ้านนาโสก อำเภอนาแก

48010221 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง อำเภอนาแก

48010222 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง อำเภอนาแก

48010223 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม อำเภอนาแก

48010224 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อำเภอนาแก

48010225 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อำเภอนาแก

48010226 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อำเภอนาแก

48010227 โรงเรียนบ้านดงอินำ อำเภอนาแก

48010228 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อำเภอนาแก

48010229 โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก

48010230 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อำเภอนาแก

48010231 โรงเรียนบ้านพิมานท่า อำเภอนาแก

48010232 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา อำเภอนาแก

48010233 โรงเรียนบ้านจอมมณี อำเภอนาแก

48010234 โรงเรียนบ้านปากบัง อำเภอนาแก

48010235 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก อำเภอนาแก

48010236 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อำเภอนาแก

48010237 โรงเรียนบ้านนางเลิศ อำเภอนาแก

48010238 โรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” อำเภอนาแก

48010239 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ อำเภอนาแก

48010240 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ อำเภอนาแก

48010241 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 อำเภอนาแก

48010242 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง อำเภอนาแก

48010243 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง อำเภอนาแก

48010244 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม นาแก

48010245 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอนาแก

48010246 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง อำเภอนาแก

48010247 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ อำเภอนาแก

48010248 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อำเภอนาแก

48010249 โรงเรียนบ้านคำเม็ก อำเภอนาแก

48010250 โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอนาแก

48010251 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อำเภอนาแก

48010252 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง

48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 อำเภอวังยาง

48010254 โรงเรียนบ้านโนนหอม อำเภอวังยาง

48010255 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง

48010256 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อำเภอวังยาง

48010257 โรงเรียนบ้านหนองบึง อำเภอวังยาง

48010258 โรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอวังยาง

48010259 โรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอวังยาง

48010260 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง

48010261 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน อำเภอวังยาง

48010262 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อำเภอวังยาง

48010263 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร อำเภอวังยาง

48010264 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน อำเภอวังยาง

48010265 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อำเภอวังยาง