ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล 6 จังหวัดภาคอีสาน”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,  นายวิทวินทร์ ประทังคะติ,นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล 6 จังหวัดภาคอีสาน” โดยมีคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา, โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี, โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านขอนขว้าง, โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาและโรงเรียนบ้านนาเลียง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยของแก่น จังหวัดขอนแก่น