นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

  นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

  Cookies คืออะไร?
  Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

  เราใช้ Cookies อย่างไร?
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  2. Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1

  ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
  การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

  การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
  และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

  โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
  ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
  จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

  หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

  ช่องทางติดต่อ
  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
  042512337
  relnkp11@gmail.com

  ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [02/05/2566]