ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2565 (ณ 10 มิ.ย.65)ข้อมูลทั่วไป

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

บัญชีจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์การศึกษาทางไกล DLTV / DLIT

ประจำปีงบประมาณ 2563

  • บัญชีจัดสรรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โครงการส่งเสริมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    (70 โรงเรียน งบประมาณ 201,295 บาท)  —บัญชีจัดสรร(PDF)

ประจำปีงบประมาณ 2562