กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Distance Learning support and Information Communication Technology  Group
: DLICT

E-mail : chatchai.ict@nkpedu1.go.th

         คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ Amss++