กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DLICT :
Distance Learning support and Information Communication Technology  Group

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ Amss++