ประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบ O-NET 2566 ป.6

เหลือเวลาอีก วัน

กำหนดการสอบ O-NET 2566 ม.3

เหลือเวลาอีก วัน

จดหมายข่าว สพป.นพ.1

จดหมายข่าวโรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

      การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

ระเบียบวาระการประชุม

Previous
Next