พื้นที่ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายอนุบาลท่าค้อขามเฒ่า

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางยุพิน ศรีหาวงษ์ นางจิราพร นาโพธิ์ตอง และนางสาวประภัสสร สีหะมงคลศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายอนุบาลท่าค้อขามเฒ่า ณ รร.บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) และเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย ณ รร.บ้านคำพอก อ.เมือง จ. นครพนม