อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online)

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมประสงค์ แก้วระดีและนายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนมเขต 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร