การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 มีนาคม  2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ บุคลากร สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ(บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom