ประชุมรับทราบนโยบายและจุดเน้น ด้านความปลอดภัยและการแสดงผลงานสถานศึกษาดีเด่น  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย, โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565