เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ZOOM) กับคณะจาก สพฐ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมประเด็นสำคัญในการถ่ายทำวีดิทัศน์ โรงเรียนที่เป็น Best Practices

วันที่ 28 เมษายน 2566   นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทวินทร์ ประทังคติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ZOOM) กับคณะจาก สพฐ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมประเด็นสำคัญในการถ่ายทำวีดิทัศน์ โรงเรียนที่เป็น Best Practices จำนวน 10 โรง จากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ ณ รร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ