การประชุมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันที่ 11 พฤษภาคม  2566  เวลา  10.00 น.   ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ครั้งที่ 1/2566