ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ