การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566