ตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของถานศึกษาในสังกัด  ณ  รร.บ้านกุตาไก้ 

วันที่ 19  มิถุนายน 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1  ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางสาวพัชรินทร์  ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของถานศึกษาในสังกัด  ณ  รร.บ้านกุตาไก้  อำเภอปลาปาก. จังหวัดนครพนม