ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านนาราชควาย

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน  นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม