เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครพนม ทรงเปิดงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ To BE NUMBER OEN ของโรงเรียนธาตุพนม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสริร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม