ประธานเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) / มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงาน และผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตฯ /ชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรายด้าน/จุดเน้นที่มีการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม,ประธานเครือข่ายทั้ง ๒๕ เครือข่าย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมในกิจกรรม