ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา , รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการที่ผ่านมา รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการทำงานของแต่ละโรงเรียน ในทุกกิจกรรม เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน