ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร พร้อมด้วย นางสุวิภา  เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพเศษ นายวีระชัย  กานิล นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอธาตุพนม และนายชาญศิลป์  ส่งเสริม ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมกับเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ของโรงเรียนเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร