พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ฯ                                                                                                                                       

วันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มอบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน ทั้งหมด ๖๘ โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินซึ่งหมายถึงศักยภาพของคุณครูปฐมวัยที่มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ถือเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา  ให้กับเด็กปฐมวัย ในการนี้ขอขอบคุณ โรงเรียนธารน้ำใจ,โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ ๑๖๔ มาจัดสถานที่,พิธีกรและพิธีการจากโรงเรียนอนุบาลนครพนม เป็นอย่างยิ่ง