การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565  ระหว่างวันที่  2-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาฯ  ณ  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช