ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565