ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้แทนตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2