การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

วันที่ 15  ธันวาคม  2565  เวลา  14.00 น.  ณ  ห้องประชุมร่วมใจ 1   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Zoon Cloud Meetings  โดยมี  นายสงวนศักดิ์  แสงผา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวประภัสสร  สีหะมงคล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  และนายชัชชัย  สุริยนต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้